Warunki gwarancji

dla produktów Baby Tiger

 1. W przypadku wady zakupionego produktu marki Baby Tiger osoba, która dokonała zakupu („Klient”), według swojego wyboru, może dochodzić wobec sprzedawcy roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową (na podstawie przepisów ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny dot. rękojmi oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta) lub skorzystać z gwarancji udzielonej przez 4KRAFT sp. z o.o.
 2. Niniejsze warunki dotyczą świadczenia usług gwarancyjnych przez Gwaranta – 4KRAFT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-413) przy ul. Tatrzańskiej 1/5 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378767, NIP: 7811861679, REGON: 301679527 („Gwarant”).
 3. Gwarant zapewnia, że oferowane przez niego produkty marki Baby Tiger są wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć jego funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja obsługi dostarczona przy zawarciu umowy.
 4. Gwarancja obowiązuje tylko i wyłącznie na terytorium Polski oraz dotyczy tylko i wyłącznie produktów marki Baby Tiger („Produkty”).
 5. Okres gwarancji na Produkty wynosi 24 miesiące, licząc od daty wydania kupującemu Produktu.
 6. Okres Gwarancji, o którym mowa w pkt 5 powyżej, może zostać wydłużony do 10 lat („Dożywotnia gwarancja”). Warunkiem skorzystania z Dożywotniej gwarancji jest dokonanie dodatkowej rejestracji Klienta poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod adresem: […], w terminie […] dni kalendarzowych liczonych od dnia zakupu.
 7. Na podstawie niniejszej gwarancji Gwarant bezpłatnie usunie stwierdzoną wadę Produktu poprzez naprawę albo wymianę uszkodzonej części (wedle możliwości technicznych Gwaranta), zgodnie z postanowieniami niniejszej gwarancji.
 8. Klient zobowiązany jest zgłosić usterkę poprzez formularz reklamacyjny dostępny na stronie rma.babytiger.com. W przypadku niedochowania formy, o której mowa w zdaniu poprzednim oraz wysyłki towaru bez uprzedniego uzyskania numeru reklamacyjnego, przesyłka z towarem nie zostanie przyjęta na serwis.
 9. Formularz wymaga wskazania numeru dowodu sprzedaży. Brak wskazania numeru dowody zakupu powoduje brak możliwości skorzystania z gwarancji.
 10. Sposób oraz koszt dostawy opisany jest w sekcji „Usługa Door-To-Door”. W przypadku samodzielnej wysyłki Produktu do Gwaranta, Gwarant pokrywa koszt najtańszego sposobu wysyłki.
 11. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie, w możliwie najkrótszym terminie, nieprzekraczającym 14 dni od fizycznego przyjęcia produktu do serwisu.
 12. Termin usunięcia usterki może zostać wydłużony o czas niezbędny do importu koniecznych części zamiennych, w każdym razie nie dłuższy niż 30 dni roboczych. W przypadku ewentualnego wydłużenia realizacji zlecenia reklamacyjnego, Gwarant każdorazowo powiadamia Klienta o tym fakcie, podając nowy termin usunięcia usterki.
 13. Gwarant może wstrzymać się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją nieprzewidziane okoliczności o charakterze siły wyższej np.: epidemia, klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, konflikt zbrojny, itp.
 14. W przypadku zgłoszenia usterki nieobjętej gwarancją, Gwarant obciąża Klienta kosztami naprawy reklamowanego Produktu. W takim przypadku, przed rozpoczęciem naprawy, Gwarant powiadamia Klienta o wysokości kosztów naprawy sprzętu i podejmie się naprawy po uprzednim uzyskaniu zgody Klienta.
 15. Klient zobowiązany jest dostarczyć Produkt w oryginalnym opakowaniu a w razie jego braku – w opakowaniu zastępczym, foremnym (sześcian) i zabezpieczającym Produkt przed dodatkowymi uszkodzeniami w transporcie, wraz ze wszystkimi akcesoriami.. Odpowiedzialność za uszkodzenia wynikające z użycia opakowania zastępczego lub braku odpowiedniego zabezpieczenia Produktu ponosi Klient.
 16. Gwarancja nie obejmuje:1) roszczeń z tytułu parametrów technicznych Produktu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach o charakterze normatywnym;
  2) uszkodzeń Produktu powstałych w wyniku niewłaściwej konserwacji lub stosowania niewłaściwych środków chemicznych;
  3) zmiany koloru (odbarwienia) przy wystawieniu Produktu wbrew wskazówkom z instrukcji na silne nasłonecznienie;
  4) rozdarcia, przetarcia, pęknięcia tkaniny/tworzywa sztucznego wynikającego z winy klienta;
  5) obniżenia jakości produktu spowodowanego normalnym procesem zużycia oraz naturalnego zużycia materiałów eksploatacyjnych;
  6) Produktów, które były użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem;
 17. Okres gwarancji na akcesoria dołączone do urządzenia (baterie, ładowarki, akcesoria dodatkowe lub zapasowe) wynosi 6 miesięcy od daty sprzedaży, z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych.
 18. W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna wymaga wymiany części, element wymieniony pozostaje własnością Gwaranta. W przypadku braku części zamiennych tego samego producenta, Gwarant zastrzega możliwość użycia części zamiennych o parametrach technicznych, co najmniej równoważnych, wykonanych przez innego producenta.
 19. W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna nie jest możliwa z powodów niezależnych od Gwaranta (np. wycofanie produktu z aktywnej sprzedaży, brak dostępu do części zamiennych), Gwarant zastrzega możliwość utylizacji produktu na własny koszt oraz zwrot kosztów zakupu produktu dla Klienta. W przypadku, gdy Produkt nie został zakupiony bezpośrednio u Gwaranta, Gwarant zastrzega możliwość wydania „protokołu nienaprawialności”, który uprawnia Klienta do otrzymania zwrotu kosztów zakupu od sprzedawcy.
 20. Klient traci prawa gwarancyjne w przypadku zerwania plomb gwarancyjnych, tabliczki znamionowej z numerem seryjnym lub stwierdzenia przez serwis Gwaranta dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian systemowych bądź konstrukcyjnych Produktu.

Usługa Door-to-door

 1. W ramach gwarancji, o której mowa w sekcji „Gwarancja”, Klient według własnego uznania może skorzystać z usługi Door-To-Door (D2D) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Usługa Door-To-Door (D2D) oznacza usługę serwisową “od drzwi do drzwi”. Jest to rodzaj usługi polegającej na całkowicie darmowej obsłudze transportu wadliwego Produktu zgłoszonego w ramach gwarancji od drzwi Klienta do serwisu i z powrotem (na koszt Gwaranta).
 3. Kurier dokonuje odbioru Produktu i dostarcza go do autoryzowanego serwisu Gwaranta. Usprawniony lub wymieniony Produkt zostanie doręczony pod adres wskazany przez Klienta.
 4. Gwarant odbiera Produkt z dowolnie wskazanego miejsca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Usługa Door-To-Door (D2D) dotyczy Produktów marki Baby Tiger i obowiązuje przez cały okres Gwarancji.

Postanowienia końcowe

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych Klienta w ramach świadczenia gwarancyjnych określa Polityka Prywatności. Wypełniając formularz reklamacyjny Klient zapoznaje się z klauzulą informacyjną.
 2. Niniejsze warunki gwarancji mają charakter uzupełniający w stosunku do uprawnień Klienta przysługujących Klientowi wobec 4KRAFT sp. z o.o.. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.